Pánova modlitba - Lords Prayer - Wikipedia

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Otčenáš (Le Pater Noster), používateľom James Tissot. Brooklynské múzeum

The Otčenáš, nazývaný tiež Náš otec (Latinsky: Pater Noster), je ústredná Kresťanská modlitba ktoré podľa Nový zákon, Ježiš učil ako spôsob modlitby:

Modlite sa potom týmto spôsobom ... (Matúš 6: 9 NRSV)
Keď sa modlíš, povedz ... (Lukáš 11: 2 NRSV)

Dve verzie tejto modlitby sú zaznamenané v evanjeliá: dlhšia forma v rámci Kázanie na vrchu v Matúšovo evanjeliuma kratšia forma v Evanjelium podľa Lukáša keď „jeden z jeho učeníkov mu povedal:, Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján učil svojich učeníkov.'" (Lukáš 11: 1 NRSV). Luteránsky teológ Harold Buls navrhol, aby boli obe pôvodné, matthejská verzia, ktorou hovoril Ježiš na začiatku svojej služby v roku Galileea verzia Lucan o rok neskôr, „veľmi pravdepodobne v Judea".[1]

Prvé tri zo siedmich prosieb v Matúšovi sa týkajú Boha; ďalšie štyri súvisia s ľudskými potrebami a obavami. Samotný Matúšov účet obsahuje petície „Tvoja vôľa sa stane“ a „Vysloboď nás od zlého“ (alebo „vysloboď nás od zlého“). Oba originálne Grécky texty obsahujú prídavné meno epiousios, ktorá sa nevyskytuje v žiadnom inom klasickom resp Koine gréčtina literatúra; i keď je kontroverzný, „denný“ je najbežnejším prekladom tohto slova do angličtiny. Protestanti modlitbu obvykle zakončite a doxológia, neskôr dodatok objavujúce sa v niektorých rukopisy Matúša.

Matúš 6: 9–13 (NRSV)Lukáš 11: 2–4 (NRSV)
Náš Otec v nebi,Otec, [prečítali si ďalšie starodávne autority Náš otec v nebi]
posväť sa tvoje meno.posväť sa tvoje meno.
Príď tvoje kráľovstvo.Príď tvoje kráľovstvo.
[Prečítajte si niekoľko starodávnych autorít Prišiel na nás tvoj Svätý Duch a očistil nás.]
Vaša vôľa sa bude diať na zemi i v nebi.[Ostatné starodávne autority dodávajú Tvoja vôľa sa stane, na zemi aj v nebi]
Dajte nám tento deň naše denne chlieb. [Or náš chlieb na zajtra]Dajte nám každý deň naše denne chlieb. [Or náš chlieb na zajtra]
A odpusť nám naše dlhy, ako sme odpustili aj našim dlžníkom.a odpusť nám naše hriechy, pretože my sami odpúšťame všetkým, ktorí sú nám zaviazaní.
A neprivádzaj nás do času súdu, [Or nás do pokušenia] ale vysloboď nás od zlého. [Or od zla]A neprivádzajte nás do času súdu. [Or nás do pokušenia. Ostatné starodávne autority dodávajú ale vysloboď nás od zlého (alebo od zla)]
[Ostatné starodávne autority pridávajú v nejakej podobe Lebo kráľovstvo a moc a sláva sú tvoje navždy. Amen.]

Počiatočné slová k téme z Katechizmus katolíckej cirkvi učiť, že „je to skutočne zhrnutie celého evanjelia“.[2] Modlitbu používa väčšina kresťanských cirkví vo svojich chrámoch bohoslužba; až na niekoľko výnimiek liturgický forma je matthean. Aj keď teologické rozdiely a rôzne spôsoby uctievania rozdeľujú kresťanov, podľa Fuller Seminár profesor Clayton Schmit, „existuje pocit solidarity s vedomím, že kresťania na celom svete sa modlia spoločne ... a tieto slová nás vždy spájajú.“[3]

Vzťah medzi matejskými a lucanskými textami

V biblická kritika, absencia modlitby Pána v Evanjelium podľa Marka, spolu s jeho výskytom u Matúša a Lukáša, spôsobil vedcov, ktorí akceptujú dvojzdrojová hypotéza (proti iným dokumentovať hypotézy) dospieť k záveru, že sa pravdepodobne jedná o a logion originál do Q.[4] Spoločný zdroj dvoch existujúcich verzií. či už Q alebo ústna alebo iná písomná tradícia, bola v evanjeliách Matúša a Lukáša vypracovaná odlišne.

Marianus Pale Hera považuje za nepravdepodobné, že by jeden z nich ako zdroj použil druhý, a že je možné, že „zachovávajú dve verzie modlitby Otčenáš použité v dvoch rôznych komunitách: Matthean v židovskej kresťanskej komunite a Lucan v Kresťanské spoločenstvo pohanov “.[5]

Ak ktorýkoľvek z evanjelistov staval na tom druhom, Joachim Jeremias pripisuje Lukovi prioritu z toho dôvodu, že „v ranom období, skôr ako boli stanovené znenia, boli liturgické texty vypracované, rozšírené a obohatené“.[6] Na druhej strane, Michael Goulder, Thomas J. Mosbo a Ken Olson vidia kratšiu lucanskú verziu ako prepracovanie matthaejského textu, odstránenie zbytočných slov a opakovaní.[7]

Text sa všeobecne používa

Pretože matthejská verzia úplne vylúčila Lucanov z kresťanského života,[8] nasledujúce úvahy vychádzajú z tejto verzie.

Originálny grécky text a preklady zo sýrčiny a latinčiny

Liturgické texty: grécke, sýrske, latinské

Otčenáš (lat. Liturgický text) s Gregoriánsky chorál anotácia

Grécke texty

Liturgický text[12]Codex Vaticanus textDidache text[13]
πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖςπατερ ημων ο εν τοις ουρανοιςπατερ ημων ο εν τω ουρανω
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σουαγιασθητω το ονομα σουαγιασθητω το ονομα σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σουελθετω η βασιλεια σουελθετω η βασιλεια σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆςγενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γηςγενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμεροντον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημεροντον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶνκαι αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφηκαμεν τοις οφειλεταις ημωνκαι αφες ημιν την οφειλην ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦκαι μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρουκαι μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου
ότι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήνοτι σου εστιν η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας

Anglické verzie

Existuje niekoľko rôznych prekladov modlitby Otčenáš do angličtiny z gréčtiny alebo z latinčiny, ktoré sa začínajú okolo roku 650 p Northumbrian preklad. Z tých, ktoré sa v súčasnosti používajú liturgicky, sú tri najznámejšie:

Hranaté zátvorky v dvoch nižšie uvedených textoch označujú doxológia často pridávajú na konci modlitby protestanti a v trochu inej podobe aj Byzantský obrad („Lebo tvoje je kráľovstvo a moc a sláva: Otca i Syna i Ducha Svätého, teraz i na veky vekov. Amen.“)[n]), medzi ktorými kantori a kongregácia obyčajne recitujú správnu modlitbu a na záver modlitby doxológiu kňaz. Kniha bežných modlitieb (BCP) z roku 1662 anglickej cirkvi ju pridáva do niektorých služieb, ale nie do všetkých. Napríklad doxológia sa nepoužíva v BCP 1662 pri ranných a večerných modlitbách, keď jej predchádza Kyrie eleison. Zahŕňali ju staršie anglické preklady Biblie založené na neskorobyzantských gréckych rukopisoch, ktoré sú však vylúčené v kritických vydaniach Nového zákona, ako je napr. Spojené biblické spoločnosti. V najstarších rukopisoch chýba a nepovažuje sa za súčasť pôvodného textu Matúš 6: 913.

Latinský obrad Rímskokatolícke zvyky nikdy nepridávali doxológiu k modlitbe Otčenáš. Doxológia sa objavuje v Rímsky obrad Omša v znení revízie z roku 1969. Po ukončení modlitby Otčenáš hovorí kňaz modlitbu známu ako embólia. V úradnej ICEL V anglickom preklade embolizmus znie: „Vysloboď nás, Pane, modlime sa od každého zla, láskavo udeľuj mier v našich dňoch, aby sme pomocou tvojho milosrdenstva boli vždy slobodní od hriechu a chránení pred každou núdzou, ako očakávame požehnanú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. ““ Toto rozpracováva záverečnú petíciu „Osloboď nás od zla.“ Ľudia na to potom reagujú doxológiou: „Lebo kráľovstvo, moc a sláva sú tvoje, teraz i naveky.“

Prekladatelia Biblie kráľa Jakuba z roku 1611 predpokladali, že grécky rukopis, ktorý vlastnili, bol starodávny, a preto prijali frázu „Lebo tvoje je kráľovstvo, moc a sláva na veky“ do Pánovej modlitby Matúšovho evanjelia. Avšak použitie doxológie v angličtine sa datuje minimálne od roku 1549 spolu s Prvá modlitebná kniha Eduarda VI ktorá bola ovplyvnená William TyndalePreklad Nového zákona v roku 1526. Neskoršie vedecké poznatky preukázali, že zahrnutie doxológie do novozákonných rukopisov bolo vlastne neskorším doplnkom čiastočne založeným na východnej liturgickej tradícii.

Autorizovaná verzia (známa tiež ako Verzia King James)

Hoci Matúš 6:12 používa tento výraz dlhy, väčšina starších anglických verzií modlitby Otčenáš používa tento výraz priestupky, zatiaľ čo ekumenické verzie tento výraz často používajú hriechy. Druhá možnosť môže byť spôsobená Lukáš 11: 4, ktorý používa slovo hriechy, zatiaľ čo prvý prípad môže byť spôsobený Matúš 6:14 (bezprostredne za textom modlitby), kde Ježiš hovorí priestupky. Už v treťom storočí Origenes Alexandrijský použil slovo priestupky (παραπτώματα) v modlitbe. Aj keď latinská forma, ktorá sa tradične používala v západnej Európe, má debita (dlhy), väčšina anglicky hovoriacich kresťanov (okrem škótskych presbyteriánov a niektorých ďalších Holanďanov Reformovaný tradícia) použitie priestupky. Napríklad Škótska cirkev, Presbyteriánsky kostol (USA), Reformovaná cirkev v Amerike, ako aj niektoré Zborový kostoly dedičstva v Zjednotená Kristova cirkev postupujte podľa verzie uvedenej v Matúš 6 v autorizovanej verzii (známej tiež ako Verzia King James), ktorý v modlitbe používa slová „dlhy“ a „dlžníci“.

Všetky tieto verzie sú založené skôr na texte Matúša ako Lukáša z Ježišovej modlitby:

Analýza

Otčenáš v Grécky

Svätý Augustín podáva nasledujúcu analýzu modlitby Otčenáš, ktorá rozpracováva Ježišove slová tesne pred ňou v Matúšovom evanjeliu: „Váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho o to požiadate. Modlite sa potom týmto spôsobom“ (Mt 6,8-8) 9):[21]

Musíme používať slová (keď sa modlíme), aby sme si mohli pripomenúť, aby sme starostlivo zvážili, čo žiadame, nie aby sme si mysleli, že môžeme poučovať Pána alebo nad ním zvíťaziť. Keď hovoríme: „Posväť sa tvoje meno, „Pripomíname si, že si želáme, aby sa jeho meno, ktoré je v skutočnosti vždy sväté, považovalo za sväté aj medzi ľuďmi. ... Ale toto je pomoc pre mužov, nie pre Boha. ... A čo sa týka nášho výroku: „Príď tvoje kráľovstvo,“ určite príde, či chceme alebo nie. Ale vzbudzujeme svoje túžby po kráľovstve, aby k nám mohlo prísť a mohli sme si zaslúžiť, aby tam vládli. ... Keď hovoríme: „Osloboď nás od zla,“ pripomíname si, aby sme uvažovali nad skutočnosťou, že si ešte stále neužívame stav požehnania, v ktorom nebudeme trpieť žiadnym zlom. ... Bolo veľmi vhodné, aby nám boli všetky tieto pravdy zverené, aby sme si pamätali práve týmito slovami. Nech už sú akékoľvek ďalšie slová, ktoré by sme mohli radšej povedať (slová, ktoré si ten, kto sa modlí, zvolí, aby mu bolo jasnejšie jeho dispozície, alebo ktoré jednoducho prijme, aby sa jeho dispozície mohli zintenzívniť), nehovoríme nič, čo nie je obsiahnuté v Pánovom Modlitba, samozrejme, ak sa modlíme správnym a správnym spôsobom.

Tento úryvok z Augustína je zahrnutý v kancelárii čítania v katolíckej cirkvi Liturgia hodín.[22]

Mnohí napísali biblické komentáre k Pánovej modlitbe.[23][24][25][26] Ďalej je uvedených niekoľko výberov z niektorých z týchto komentárov.

Úvod

Táto podpoložka a nasledujúce nasledujúce podpoložky používajú 1662 Kniha bežných modlitieb (BCP) (pozri vyššie)

Otče náš, ktorý si v nebi

„Naša“ naznačuje, že modlitba sa týka skupiny ľudí, ktorí sa považujú za Božie deti a ktorí Boha nazývajú svojím „otcom“. „V nebo„naznačuje, že oslovený Otec sa líši od ľudských otcov na zemi.[27]

Augustína vykladané ako „nebo“ (coelum, obloha) v tomto kontexte znamená „v srdciach spravodlivých, akoby v Jeho svätom chráme“.[28]

Prvá petícia

Posväť sa meno tvoje;

Bývalý arcibiskup z Canterbury Rowan Williams vysvetľuje túto frázu ako petíciu, aby ľudia mohli považovať Božie meno za sväté, za niečo, čo vzbudzuje bázeň a úctu, a aby ho bagatelizovali tým, že z Boha urobia nástroj na svoje účely, „aby položili iných ľudí na zem alebo ako druh mágie, aby sa cítili bezpečne “. Význam tejto frázy zhŕňa slovami: „Pochopte, o čom hovoríte, keď hovoríte o Bohu, toto je vážne, toto je najúžasnejšia a najstrašnejšia realita, akú sme si mohli predstaviť, úžasnejšia a desivejšia ako my viem si predstaviť. “[29]

Druhá petícia

Príď tvoje kráľovstvo;

„Táto petícia má svoju paralelu v židovskej modlitbe:„ Nech ustanoví svoje Kráľovstvo počas vášho života a počas vašich dní. ““[30] V evanjeliách Ježiš často hovorí o Božom kráľovstve, nikdy však nedefinuje tento pojem: „Predpokladal, že išlo o taký známy koncept, ktorý si nevyžadoval definíciu.“[31] Pokiaľ ide o to, ako by ho Ježišovo publikum v evanjeliách pochopilo, G. E. Ladd sa obracia k hebrejskému biblickému pozadiu tohto konceptu: „Hebrejské slovo Malkuth [...] sa vzťahuje najskôr na vládu, panstvo alebo vládu a až sekundárne na oblasť, nad ktorou sa vykonáva vláda. […] Kedy Malkuth sa používa od Boha, takmer vždy sa odkazuje na jeho autoritu alebo na jeho vládu ako nebeského Kráľa. ““[32] Táto petícia sa zameriava na dokonalé nastolenie Božej vlády vo svete v budúcnosti, Boží akt, ktorého výsledkom je eschatologický poriadok nového veku.[33]

Niektorí vidia príchod Božieho kráľovstva ako božský dar, za ktorý sa treba modliť, nie ako ľudský úspech. Iní veria, že Kráľovstvo bude podporované rukami tých verných, ktorí pracujú pre lepší svet. Títo veria, že Ježišove príkazy nasýtiť hladných a obliecť núdznych spôsobia, že semená kráľovstva sú už prítomné na zemi (Lk 8,5-15; Mt 25,31-40).

Hilda C. Graef poznamenáva, že operatívne grécke slovo basileia znamená kráľovstvo aj kráľovstvo (t. J. Vláda, panstvo, vláda atď.), Ale anglické slovo kráľovstvo stráca tento dvojitý význam.[34] Kráľovstvo dodáva petícii psychologický význam: človek sa tiež modlí za stav duše, keď sa riadi Božou vôľou.

Tretia petícia

Nech sa stane tvoja vôľa na zemi, ako je to v nebi:

Podľa William Barclay, táto fráza je dvojveršia s rovnakým významom ako „Príď tvoje kráľovstvo“. Barclay tvrdí: „Kráľovstvo je stav vecí na zemi, v ktorom sa Božia vôľa deje tak dokonale ako v nebi. ... Robiť vôľu Božiu a byť v Božom kráľovstve sú jedna a tá istá vec. . “[35]

John Ortberg interpretuje túto vetu takto: „Mnoho ľudí si myslí, že našou úlohou je získať moju posmrtný život o cieľ postarané, potom šliapať vodu, kým sa všetci nevyhodíme, a Boh sa nevráti a pochodní toto miesto. Ale Ježiš nikdy nikomu - ani svojim učeníkom, ani nám - nepovedal, aby sa modlili: ‚Odveďte ma odtiaľto, aby som tam mohol ísť‘. “ Jeho modlitba bola: „Make up there come down here.“ Nechajte veci tu dole bežať tak, ako hore. ““[36] Žiadosť, aby sa „tvoja vôľa stala“, je Božím pozvaním, „aby sa k nemu pripojil a robil veci tu dole tak, ako sú hore“.[36]

Štvrtá petícia

Dajte nám tento deň našu každodennú (epiousios) chlieb;

Ako už bolo spomenuté vyššie v tomto článku, pôvodné slovo ἐπιούσιος (epiousios), bežne charakterizovaný ako denne, je v celej starogréckej literatúre jedinečný pre modlitbu Otčenáš. Slovo je takmer a hapax legomenon, vyskytujúce sa iba v Lukášových a Matúšových verziách modlitby Otčenáš, a nikde inde v ďalších dochovaných gréckych textoch. Zatiaľ čo epiousios sa často nahrádza slovom „každý deň“ Nový zákon preklady z gréčtiny do „denného“, inak referenčné hemeran (ἡμέραν, „deň“), ktorý sa v tomto použití neobjavuje.[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]

Cez jazykovú parsovanie, Jerome preložené „ἐπιούσιον“ (epiousios) ako „supersubstantialem„v Matúšovom evanjeliu, ale vybral si“cotidianum„(„ každý deň “) v Lukášovom evanjeliu. Tento rozsiahly rozdiel, pokiaľ ide o význam epiousios sa v súčasnosti podrobne rozoberá Katechizmus katolíckej cirkvi prostredníctvom inkluzívneho prístupu k tradícii i doslovného v zmysle: „Toto slovo je vzaté v časovom zmysle a je pedagogickým opakovaním slova„ tento deň “, aby nás v dôvere„ bez výhrad “potvrdilo. Kvalitatívne znamená to, čo je potrebné pre život, a v širšom zmysle každá dobrá vec dostatočná na živobytie.epi-ousios: „superesenciálny“), odkazuje priamo na Chlieb života, Telo Kristovo„liek nesmrteľnosti“, bez ktorého nemáme život v sebe. “[48]

Epiousios je preložené ako supersubstantialem v Vulgate (Matúš 6:11) a podľa toho ako nadpodstatný v Biblia Douay-Rheims (Matúš 6:11).

Barclay M. Newman Stručný grécko-anglický slovník Nového zákona, ktorú v revidovanom vydaní v roku 2010 vydala agentúra Spojené biblické spoločnosti, má túto položku:

ἐπι | ούσιος, ον (εἰμί) pochybného významu, pre dnešok; na nadchádzajúci deň; nevyhnutné pre existenciu.[49]

Slovo teda odvodzuje od predložky ἐπί (epi) a sloveso εἰμί (eimi), z ktorých druhé sú odvodené slová ako οὐσία (ousia), rozsah ktorých významov je uvedený v Grécko-anglický lexikón.[50]

Piata petícia

A odpusť nám naše previnenia, ako aj my odpúšťame svojim previneniam;

Presbyteriánske a ďalšie reformované cirkvi majú tendenciu používať stvárnenie „odpusť nám naše dlhy, ako odpúšťame svojim dlžníkom“. Rímski katolíci, luteráni, anglikáni a metodisti s väčšou pravdepodobnosťou povedia „previnenia ... tí, ktorí sa previnia proti nám“.[51] Formulár "dlhy" sa objavuje v prvom anglickom preklade Biblie, autor John Wycliffe v roku 1395 (Wycliffe pravopis „dettis“). Verzia „previnenia“ sa objavuje v preklade z roku 1526 William Tyndale (Tyndale pravopis "treaspázy"). V roku 1549 prvý Kniha bežných modlitieb v angličtine sa použila verzia modlitby s „previneniami“. Toto sa stalo „oficiálnou“ verziou používanou v anglikánskych kongregáciách. Na druhej strane 1611 Verzia King James, verzia konkrétne povolené pre Cirkev v Anglicku, „odpustil nám naše dlhy, ako odpúšťame svojim dlžníkom“.

Po žiadosti o chlieb sa Matthew a Luke mierne rozchádzajú. Matúš pokračuje so žiadosťou o dlhy byť odpustené rovnakým spôsobom, ako ľudia odpustili tým, ktorí majú voči nim dlhy. Luke, naopak, žiada o podobnú žiadosť hriechy odpúšťanie spôsobom odpúšťania dlhov medzi ľuďmi. Slovo „dlhy“ (ὀφειλήματα) nemusí nutne znamenať finančné záväzky, o čom svedčí použitie slovnej formy toho istého slova (ὀφείλετε) v pasážach ako napr Rimanom 13: 8. The Aramejsky slovo ḥôbâ môže znamenať „dlh“ alebo „hriech“.[52][53] Tento rozdiel medzi znením Lukáša a Matúša možno vysvetliť pôvodnou formou modlitby, ktorá bola v aramejčine. Všeobecne prijatý výklad je teda taký, že žiadosť sa týka odpustenia hriechu, nie domnelých pôžičiek poskytnutých Bohom.[54] Žiadosť o odpustenie od Boha bola základom židovských modlitieb (napr. 51. žalm). Považovalo sa tiež za správne, aby jednotlivci odpúšťali ostatným, takže sentiment vyjadrený v modlitbe by bol zvyčajný.[potrebná citácia]

Anthony C. Deane, Canon z Worcesterská katedrála, navrhol, že voľba slova „ὀφειλήματα“ (dlhy), namiesto „ἁμαρτίας“ (hriechy), naznačuje odkaz na nevyužitie príležitostí konať dobro. Spojil to s podobenstvo o ovciach a kozách (tiež v Matúšovom evanjeliu), v ktorom dôvodom odsúdenia nie sú priestupky v bežnom zmysle, ale nekonanie správne, chýbajúce príležitosti na prejavenie láska ostatným.[Matt. 25: 31–46][55]

„Ako odpúšťame ...“. Rozdiel medzi Matthewovými „dlhmi“ a Lukášovými „hriechmi“ je v porovnaní s dopadom druhej polovice tohto vyhlásenia pomerne triviálny. Verše bezprostredne nasledujúce po modlitbe Pána,[Matt. 6: 14–15] Ukážte Ježišovi učenie, že odpustenie nášho hriechu / dlhu (Bohom) súvisí s tým, ako odpúšťame iným, ako v Podobenstvo o nemilosrdnom služobníkovi [Matt. 18: 23–35], ktoré Matthew dáva neskôr. R. T. Francúzsko komentáre:

Nejde ani tak o to, že odpustenie je predchádzajúcou podmienkou odpustenia, ale to, že odpustenie nemôže byť jednosmerný proces. Rovnako ako všetky Božie dary prináša zodpovednosť; treba to odovzdať ďalej. Žiadať o odpustenie na akomkoľvek inom základe je pokrytectvo. Samozrejme, nemôže byť pochýb o tom, že naše odpustenie je úmerné tomu, čo je nám odpustené, ako to jasne hovorí 18: 23–35.[56]

Šiesta petícia

A neuveď nás do pokušenia,

Výklady predposlednej žiadosti o modlitbu - aby ju Boh neviedol peirasmos - sa značne líšia. Rozsah významov gréckeho slova „πειρασμός“ (peirasmos) je znázornený v novozákonných gréckych lexikónoch.[57] V rôznych kontextoch to môže znamenať pokušenie, testovanie, pokus, experiment. Aj keď sa v tradičnom anglickom preklade používa slovo „pokušenie„a Carl Jung videl som Boha, ako skutočne vedie ľudí na scestie,[58] Kresťania všeobecne interpretujú petíciu ako protirečivú Jakub 1: 13–14: "Nech nikto, keď je v pokušení, nehovorí: 'Som pokúšaný Bohom', pretože Boh nemôže byť pokúšaný zlom a sám nikoho nepokúša. Ale každý človek je pokúšaný, keď ho láka a láka jeho vlastná túžba. . “ Niektorí považujú petíciu za eschatologické odvolanie proti nepriaznivému Posledný súd, teória podporená použitím slova „peirasmos„v tomto zmysle v Zjavenie 3:10. Iní to považujú za tvrdý žalobný dôvod testy opísané v iných bodoch písma, napríklad v Job.[o] Číta sa tiež ako: „Nenechajme sa viesť (sami, inými, satanom) do pokušení“. Pretože nasleduje krátko po prosbe o denný chlieb (t. J. Materiálna výživa), považuje sa to tiež za odkaz na to, že nie ste dohnaní k poskytnutým hmotným pôžitkom. Podobná fráza sa vyskytuje v Matúš 26:41 a Lukáš 22:40 v súvislosti s Ježišovou modlitbou v Getsemane.[59]

Joseph Smith, zakladateľ spoločnosti Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní, v preklade svätej Biblie, ktorý nebol dokončený pred jeho smrťou, použil: „A dajte nám trpieť, aby sme neboli vedení v pokušení“.[60]

V rozhovore na talianskom televíznom kanáli TV2000 dňa 6. decembra 2017, Pápež František uviedol, že vtedajšie talianske znenie tejto petície (podobné tradičnej angličtine) bolo slabým prekladom. Povedal „Francúzi“ (t. J Biskupská konferencia Francúzska) zmenil petíciu na „Nenechajme sa upadnúť / dostať do pokušenia“. Odvolával sa na zmenu v roku 2017 za novú Francúzsky verzia, Et ne nous laisse pas entrer en tation („Nenechajme sa pokúšať“), ale hovoril o ňom v zmysle Španielsky preklad, no nos dejes caer en la tentación („nenechajme sa upadnúť do pokušenia“), ktorý bol zvyknutý recitovať Argentína pred jeho zvolením za pápeža. Vysvetlil: „Ja som ten, ktorý padá; nie je to on [Boh], ktorý ma tlačí do pokušenia, aby som potom videl, ako som padol“.[61][62][63] Anglikánsky teológ Ian Paul uviedol, že takýto návrh „vstupuje do teologickej debaty o podstate zla“.[64]

V januári 2018 sa Nemecká biskupská konferencia odmietol akékoľvek preformulovanie ich prekladu modlitby Otčenáš.[65][66]

V novembri 2018 sa Biskupská konferencia Talianska prijal nové vydanie Messale Romano, Taliansky preklad Rímsky misál. Jednou zo zmien vykonaných v staršom vydaní (1983) bolo urobiť túto petíciu ako non abbandonarci alla tentazione („neopúšťajte nás v pokušení“).[67][68] Po taliansky hovoriaci Valdenský evanjelický kostol trvá na svojom preklade petície: non esporci alla tentazione („nevystavujte nás pokušeniu“).[69]

Siedma petícia

Ale doručte[70] nás od zlého:[10]

Preklady a vedci sa nezhodujú v tom, či posledné slovo tu odkazuje na „zlo„všeobecne alebo„ zlý “(ďalej len„ EÚ “) čert) najmä. V pôvodnej gréčtine, ako aj v latinskom preklade, mohlo byť slovo buď stredného (všeobecne zlé) alebo mužského (zlého) pohlavia. Matúšova verzia modlitby sa objavuje v Kázanie na vrchu, v skorších častiach ktorého sa týmto výrazom označuje všeobecné zlo. Neskoršie časti Matúša sa pri diskusiách o podobných otázkach odvolávajú na diabla. O diablovi sa však nikdy nehovorí ako ten zlý v akýchkoľvek známych aramejských zdrojoch. Zatiaľ čo John Calvin akceptoval neurčitosť významu pojmu, domnieval sa, že medzi týmito dvoma výkladmi je malý skutočný rozdiel, a preto táto otázka nemá žiadny skutočný dôsledok. Podobné frázy sa nachádzajú v Ján 17:15 a 2. Tesaloničanom 3: 3.[71]

Doxológia

Lebo tvoje je kráľovstvo, moc a sláva,
Navždy. Amen.

Obsah

The doxológia niekedy pripojený k modlitbe v angličtine je podobný úryvku v 1 Kronika - "Tvoja, Pane, je veľkosť a moc a sláva a víťazstvo a majestát, lebo všetko, čo je na nebesiach i na zemi, je tvoje. Tvoje je kráľovstvo, Hospodine, a si vyvýšený ako hlavu nadovšetko. “[72] Je to podobné ako s Paeanom Kráľ Nabuchodonozor Babylonu v Daniel – "You, O king, the king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, and the might, and the glory,"[72][73]

The doxology has been interpreted as connected with the final petition: "Deliver us from evil". The kingdom, the power and the glory are the Father's, not of our antagonist's, who is subject to him to whom Christ will hand over the kingdom after he has destroyed all dominion, authority and power (1 Corinthians 15:24). It makes the prayer end as well as begin with the vision of God in heaven, in the majesty of his name and kingdom and the perfection of his will and purpose.[74][75][76][77]

Pôvod

The doxology is not included in Luke's version of the Lord's Prayer, nor is it present in the earliest manuscripts (papyrus or parchment) of Matthew,[78] representative of the Alexandrian text, although it is present in the manuscripts representative of the later Byzantine text.[79] Most scholars do not consider it part of the original text of Matthew.[80][81] The Codex Washingtonensis, which adds a doxology (in the familiar text), is of the early fifth or late fourth century.[82][83] New translations generally omit it except as a footnote.[84][85]

The Didache, generally considered a first-century text, has a doxology, "for yours is the power and the glory forever", as a conclusion for the Lord's Prayer (Didache, 8:2).[73][86][87] C. Clifton Black, although regarding the Didache as an "early second century" text, nevertheless considers the doxology it contains to be the "earliest additional ending we can trace".[86] Of a longer version[p], Black observes: "Its earliest appearance may have been in Tatian's Diatessaron, a second-century harmony of the four Gospels".[72] The first three editions of the UBS text cited the Diatessaron for inclusion of the familiar doxology in Matthew 6:13, but in the later editions it cites the Diatessaron for excluding it.[88][upresniť] The Apoštolské ústavy added "the kingdom" to the beginning of the formula in the Didache, thus establishing the now familiar doxology.[89][90][91]

Varied liturgical use

V Božská liturgia z Byzantský obrad, the priest sings, after the last line of the prayer, the doxology, "For thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages."

Adding a doxology to the Our Father is not part of the liturgical tradition of the Rímsky obrad nor does the Latin Vulgate sv. Jerome contain the doxology that appears in late Greek manuscripts. However, it is recited since 1970 in the Roman Rite Rád omše, not as part of the Lord's Prayer but separately as a response acclamation after the embólia developing the seventh petition in the perspective of the Final Coming of Christ.

Anglikán Kniha bežných modlitieb sometimes gives the Lord's Prayer with the doxology, sometimes without.[q]

Väčšina Protestanti append it to the Lord's Prayer.

Use as a language comparison tool

Detail Europa Polyglotta publikované s Synopsis Universae Philologiae in 1741; the map gives the first phrase of the Lord's Prayer in 33 different jazykoch Európy.

In the course of Christianizácia, one of the first texts to be translated between many languages has historically been the Lord's Prayer, long before the full Bible would be translated into the respective languages.Since the 16th century, collections of translations of the prayer have often been used for a quick comparison of languages.

The first such collection, with 22 versions, was Mithridates, de differentiis linguarum od Conrad Gessner (1555; the title refers to Mithridatés VI. Z Pontu kto podľa Plínius starší bol exceptional polyglot).

Gessner's idea of collecting translations of the prayer was taken up by authors of the 17th century, including Hieronymus Megiserus (1603) and Georg Pistorius (1621).Thomas Lüdeken in 1680 published an enlarged collection of 83 versions of the prayer,[92] of which three were in fictional philosophical languages.Lüdeken quotes as a Barnum Hagius as his source for the exotic scripts used, while their true (anonymous) author was Andreas Müller.In 1700, Lüdeken's collection was re-edited by B. Mottus as Oratio dominica plus centum linguis versionibus aut characteribus reddita et expressa.This edition was comparatively inferior, but a second, revised edition was published in 1715 by John Chamberlain.This 1715 edition was used by Gottfried Hensel in his Synopsis Universae Philologiae (1741) to compile "geographico-polyglot maps" where the beginning of the prayer was shown in the geographical area where the respective languages were spoken.Johann Ulrich Kraus also published a collection with more than 100 entries.[93]

These collections continued to be improved and expanded well into the 19th century; Johann Christoph Adelung a Johann Severin Vater in 1806–1817 published the prayer in "well-nigh five hundred languages and dialects".[94]

Samples of scripture, including the Lord's Prayer, were published in 52 oriental languages, most of them not previously found in such collections, translated by the brethren of the Serampore Mission and printed at the mission press there in 1818.

Comparisons with other prayer traditions

Kniha The Comprehensive New Testament, by T.E. Clontz and J. Clontz, points to similarities between elements of the Lord's Prayer and expressions in writings of other religions as diverse as the Dhammapada, Epos o Gilgamešovi, Golden Versesa egyptský Kniha mŕtvych.[95] It mentions in particular parallels in 1 Chronicles 29:10–18.[79][96]

Rabbi Aron Mendes Chumaceiro says that nearly all the elements of the prayer have counterparts in the Jewish Bible and Deuterokanonické knihy: the first part in Isaiah 63:15–16 ("Look down from heaven and see, from your holy and beautiful habitation ... for you are our Father ...") and Ezekiel 36:23 ("I will vindicate the holiness of my great name ...") and Ezekiel 38:23 ("I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations ..."), the second part in Obadiah 1:21 ("Saviours shall go up to Mount Zion to rule Mount Esau, and the kingdom shall be the LOBJEDNÁVKA's") and 1 Samuel 3:18 ("... It is the LOBJEDNÁVKA. Let him do what seems good to him."), the third part in Proverbs 30:8 ("... feed me with my apportioned bread..."), the fourth part in Sirach 28:2 ("Forgive your neighbour the wrong he has done, and then your sins will be pardoned when you pray."). "Deliver us from evil" can be compared with Psalm 119:133 ("... let no iniquity get dominion over me.").[97]

Chumaceiro says that, because the idea of God leading a human into temptation contradicts the righteousness and love of God, "Lead us not into temptation" has no counterpart in the Jewish Bible/Christian Old Testament. However, the word "πειρασμός", which is translated as "temptation", can also be translated as "test" or "trial", making evident the attitude of someone's heart, and in the Old Testament God tested Abraham (Genesis 22:1), and told David, "Go, number Israel and Judah," an action that David later acknowledged as sin (2 Samuel 24:1–10; pozri tiež 1 Chronicles 21:1–7); and the testing of Job in the Kniha Job.

Reuben Bredenhof says that the various petitions of the Lord's Prayer, as well as the doxology attached to it, have a conceptual and thematic background in the Old Testament Kniha Žalmov.[98]

On the other hand, Andrew Wommack says that the Lord's Prayer "technically speaking [...] isn't even a true New Testament prayer".[99]

In post-biblical Jewish prayer, especially Kiddushin 81a (Babylonian).[96] "Our Father which art in heaven" (אבינו שבשמים, Avinu shebashamayim) is the beginning of many Hebrew prayers.[100] "Hallowed be thy name" is reflected in the Kadiš. "Lead us not into sin" is echoed in the "morning blessings" of Jewish prayer. A blessing said by some Jewish communities after the večer Šema includes a phrase quite similar to the opening of the Lord's Prayer: "Our God in heaven, hallow thy name, and establish thy kingdom forever, and rule over us for ever and ever. Amen."

Hudobné nastavenia

In modern times, various composers have incorporated Otčenáš into a musical setting for utilization during liturgický services for a variety of religious traditions as well as medzináboženský obrady. Included among them are:

V populárnej kultúre

As with other prayers, the Lord's Prayer was used by cooks to time their recipes before the spread of clocks.For example, a step could be "simmer the broth for three Lord's Prayers".[105]

American songwriter and arranger Brian Wilson set the text of the Lord's Prayer to an elaborate close-harmony arrangement loosely based on Malotte's melody. Wilson's group, The Beach Boys, would return to the piece several times throughout their recording career, most notably as the B-strana to their 1964 single "Malý svätý Nick."[106]

Kapela Yazoo used the prayer interspersed with the lyrics of "In My Room" on the album Na poschodí u Erica.[107]

The 2005 game Civilizácia IV používa a Svahilčina-language version of the prayer as its main theme: "Baba Yetu".

snímky

Pozri tiež

Poznámky

 1. ^ The text given here is that of the latest edition of Grécky Nový zákon of the United Bible Societies and in the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. Most modern translations use a text similar to this one. Most older translations are based on a Byzantine-type text with ἐπὶ τῆς γῆς in line 5 (verse 10) instead of ἐπὶ γῆς, and ἀφίεμεν in line 8 (verse 12) instead of ἀφήκαμεν, and adding at the end (verse 13) the doxology ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.
 2. ^ The Classical Syriac vowels here transcribed as "ê", "ā" and "o/ō" have been zdvihnutý to "i", "o" and "u" respectively in Western Syriac.[9]
 3. ^ Three editions of the Vulgate: the Clementine edition of the Vulgate, which varies from the Nova Vulgata only in punctuation and in having "ne nos inducas" in place of "ne inducas nos", and another edition of the Vulgate, which has "qui in caelis es" in place of "qui es in caelis"; "veniat" in place of "adveniat"; "dimisimus" in place of "dimittimus"; "temptationem" in place of "tentationem".
 4. ^ V Nova Vulgata, the official Latin Bible of the Catholic Church, the last word is capitalized, indicating that it is a reference to Malus (the Evil One), not to malum (abstract or generic evil).
 5. ^ The doxology associated with the Lord's Prayer in Byzantine Greek texts is found in four Vetus Latina manuscripts, only two of which give it in its entirety. The other surviving manuscripts of the Vetus Latina Gospels do not have the doxology. The Vulgate translation also does not include it, thus agreeing with critical editions of the Greek text.
 6. ^ The Grécka pravoslávna cirkev uses a slightly different Greek version. which can be found in the Divine Liturgy of St. John Chrysostom ([1] Greek Orthodox Liturgy of St. John Chrysostom]), as presented in the [2] 1904 text of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople] and various Greek prayer books and liturgies. This is the Greek version of the Lord's Prayer most widely used for prayer and liturgy today, and is similar to other texts of the Byzantský textový typ used in older English Bible translations, with ἐπὶ τῆς γῆς instead of ἐπὶ γῆς on line 5 and ἀφίεμεν instead of ἀφήκαμεν (present rather than aorist tense) in line 8. The last part, ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν, is said by the priest after the prayer.
 7. ^ Matthew 6:11 and Luke 11:3 Curetonian Gospels použité ʾammīnā (ܐܡܝܢܐ‎) "constant bread" like Vulgata Clementina použité quotidianum "daily bread" in Luke 11:3; viď Epiousios.
 8. ^ Didache finishes the prayer just with duality of words "for Thine is the Power and the Glory for ages" without any "amen" in the end. Old Syriac text of Curetonian Gospels finishes the prayer also with duality of words "for Thine is the Kingdom and the Glory for age ages. Amen"
 9. ^ Syriac liturgical text adds "and our sins" to some verses in Matthew 6:12 and Luke 11:4.
 10. ^ Syriac "deliver" relates with "Passover", thus Passover means "deliverance": Exodus 12:13.
 11. ^ "And" is absent in between the words "kingdom, power, glory". The Old Syriac Curetonian Gospel text varies: "for thine is the kingdom and the glory for an age of ages amen".
 12. ^ The version of the Lord's Prayer most familiar to Western European Christians until the Protestantská reformácia is that in the Rímsky misál, which has had cultural and historical importance for most regions where English is spoken. The text is used in the Rímsky obrad liturgia (Omša, Liturgia hodín, atď.). It differs from the Vulgate in having cotidianum namiesto supersubstantialem. It does not add the Byzantine doxology: this is never joined immediately to the Lord's Prayer in the Latin liturgy or the Latin Bible, but it appears, in the form quia tuum est regnum, et potestas, et gloria, in saecula, v Omša z Rímsky obrad, as revised in 1969, separated from the Lord's Prayer by the prayer, Libera nos, quaesumus... (the embólia), which elaborates on the final petition, libera nos a malo (deliver us from evil). Others have translated the Byzantine doxology into Latin as quia tuum est regnum; et potentia et gloria; per omnia saecula alebo in saecula saeculorum.
 13. ^ In editions of the Roman Missal prior to that of 1962 (the edition of Pápež Ján XXIII) the word cotidianum bol napísaný quotidianum.
 14. ^ In Greek: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα· τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 15. ^ Psalm 26:2 a Psalm 139:23 are respectful challenges for a test to prove the writer's innocence and integrity.
 16. ^ "For yours is the kingdom a the power a the glory unto the ages. Amen. (AT) [emphasis in original]"[72]
 17. ^ Napríklad v Ranná modlitba the doxology is included in the Lord's Prayer in the Introduction, but not in the Prayers after the Apostles' Creed.

Referencie

Citácie

 1. ^ Buls, H. H., The Sermon Notes of Harold Buls: Easter V, accessed 15 June 2018
 2. ^ "Catechism of the Catholic Church - The summary of the whole Gospel". Získané 14. októbra 2016.
 3. ^ Kang, K. Connie. "Across the globe, Christians are united by Lord's Prayer." Los Angeles Times, v Houstonská kronika, s. A13, April 8, 2007.
 4. ^ Farmer, William R., The Gospel of Jesus: The Pastoral Relevance of the Synoptic Problem, Tlač Westminster John Knox (1994), s. 49, ISBN 978-0-664-25514-5
 5. ^ Marianus Pale Hera, "The Lucan Lord's Prayer" in Journal of the Nanzan Academic Society Humanities and Natural Sciences, 17 (January 2019), p. 80―81
 6. ^ Joachim Jeremias, Otčenáš, chapter 2: The Earliest Text of the Lord's Prayer
 7. ^ Ken Olson, "Luke 11: 2–4: The Lord's Prayer (Abridged Edition)" in Marcan Priority Without Q: Explorations in the Farrer Hypothesis. Bloomsbury Publishing; 26. februára 2015. ISBN 978-0-567-36756-3. 5. str. 101–118.
 8. ^ Robert Leaney, "The Lucan Text of the Lord's Prayer (Lk XI 2-4)" in Novum Testamentum, Zv. 1, Fasc. 2 (Apr., 1956), p. 104, available also in pdf form (brill.com › previewpdf › journals › article-p103_2)
 9. ^ Muraoka, Takamitsu (2005). Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. s. 6–8. ISBN 3-447-05021-7.
 10. ^ a b Isaiah 45:7
 11. ^ Vydanie z roku 2002; 1962 edition, pp. 312−313
 12. ^ Konštantínopolský ekumenický patriarchát
 13. ^ Didache 8
 14. ^ Francis Xavier Weninger. A Manual of the Catholic Religion, for Catechists, Teachers and Self-instruction. John P. Walsh; 1867. s. 146–147.
 15. ^ 1928 version of the Prayer Book of the Episkopálna cirkev (USA)
 16. ^ "The Order for Morning Prayer". The Church of England's website. Získané 29. september 2020.
 17. ^ USCCB. Order of the Mass (PDF).
 18. ^ US Conference of Catholic Bishops, 2010
 19. ^ Praying Together
 20. ^ The Order for the Administration of the Lord's Supper or Holy Communion. Všimnite si, že Cirkev v Anglickuje Kniha bežných modlitieb (1928), which also sometimes adds, sometimes omits, the doxology, keeps the 1662 text (An Alternative Order for the Administration of Holy Communion).
 21. ^ "From a letter to Proba by Saint Augustine, bishop (Ep. 130, 11, 21-12, 22: CSEL 44, 63-64) On the Lord's Prayer". adoratio. 2015-10-20. Získané 2020-07-16.
 22. ^ "Week 29 Tuesday - Office of Readings". www.liturgies.net. Získané 2020-07-16.
 23. ^ "Tertullian on the Our Father - Patristic Bible Commentary". sites.google.com. Získané 2020-07-16.
 24. ^ Wesley, John. "Commentary on the Lord's Prayer". CS Lewis Institute.
 25. ^ "Verses 9–15 - Matthew Henry's Commentary - Bible Gateway". www.biblegateway.com. Získané 2020-07-16.
 26. ^ "Matthew 6:9 Commentaries: "Pray, then, in this way: 'Our Father who is in heaven, Hallowed be Your name". biblehub.com. Získané 2020-07-16.
 27. ^ Hahn, Scott (2002). Understanding "Our Father": Biblical Reflections on the Lord's Prayer. Steubenville, OH: Emmaus Road Publishing. ISBN 978-1-93101815-9.
 28. ^ Augustín, On the Sermon on the Mount, Book II, Chapter 5, 17–18; original text
 29. ^ "BBC - Religions - Christianity: The Lord's Prayer". www.bbc.co.uk. Získané 2020-07-14.
 30. ^ G. Dalman, The Words of Jesus (1909), 99. As cited in G. E. Ladd, The Presence of the Future (Grand Rapids: Eerdmans 1974), 137
 31. ^ George Eldon Ladd, The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism, Eerdmans (Grand Rapids: 1974), 45.
 32. ^ George Eldon Ladd, The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism, Eerdmans (Grand Rapids: 1974), 46–47.
 33. ^ G. E. Ladd, The Presence of the Future (Grand Rapids: Eerdmans 1974), 136–37
 34. ^ Hilda C. Graef, St. Gregory of Nyssa: The Lord's Prayer and the Beatitudes (Ancient Christin Writers, No. 18), Paulist Press (New York: 1954), n. 68, p. 187.
 35. ^ Barclay, William (1976-01-28). The Mind of Jesus. Harper Collins. ISBN 978-0-06060451-6.
 36. ^ a b Ortberg, John Ortberg. “God is Closer Than You Think”. Zondervan, 2005, p. 176.
 37. ^ "Matthew 6:11". Interlinear. Bible hub. Získané 14. októbra 2016. Our appointed bread give us to-day
 38. ^ The New Greek-English Interlinear New Testament, 1993, The United Bible Societies, (basis: UBS4 Greek text), page x of Introduction
 39. ^ "Matthew 20:2". Interlinear. Bible hub. Získané 14. októbra 2016. and having agreed with the workmen for a denary a day, he sent them into his vineyard.
 40. ^ "Luke 9:23". Interlinear. Bible hub. Získané 14. októbra 2016. And he said unto all, 'If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross daily, and follow me;
 41. ^ "Acts 6:1". Interlinear. Bible hub. Získané 14. októbra 2016. And in these days, the disciples multiplying, there came a murmuring of the Hellenists at the Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily ministration,
 42. ^ "Acts 17:11 Interlinear: and these were more noble than those in Thessalonica, they received the word with all readiness of mind, every day examining the Writings whether those things were so;". Získané 14. októbra 2016.
 43. ^ "Acts 17:17 Interlinear: therefore, indeed, he was reasoning in the synagogue with the Jews, and with the worshipping persons, and in the market-place every day with those who met with him". Získané 14. októbra 2016.
 44. ^ "Acts 19:9 Interlinear: and when certain were hardened and were disbelieving, speaking evil of the way before the multitude, having departed from them, he did separate the disciples, every day reasoning in the school of a certain Tyrannus". Získané 14. októbra 2016.
 45. ^ "2 Corinthians 11:28 Interlinear: apart from the things without -- the crowding upon me that is daily -- the care of all the assemblies". Získané 14. októbra 2016.
 46. ^ "Hebrews 3:13 Interlinear: but exhort ye one another every day, while the To-day is called, that none of you may be hardened by the deceitfulness of the sin". Získané 14. októbra 2016.
 47. ^ "Hebrews 10:11 Interlinear: and every priest, indeed, hath stood daily serving, and the same sacrifices many times offering, that are never able to take away sins". Získané 14. októbra 2016.
 48. ^ "Catechism of the Catholic Church - The seven petitions". Získané 14. októbra 2016.
 49. ^ Porov. [3] Barclay M. Newman, A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft, United Bible Societies 2010 ISBN 978-3-438-06019-8. Partial preview]
 50. ^ "Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, οὐσί-α". www.perseus.tufts.edu. Získané 2020-07-14.
 51. ^ Chaignot, Mary Jane. Questions and Answers. Archivované 2013-01-22 at the Wayback Machine. Accessed 11 Feb 2013
 52. ^ Nathan Eubank 2013, Wages of Cross-Bearing and Debt of Sin (Walter de Gruyter ISBN 978-31-1030407-7), s. 2
 53. ^ John S. Kloppenborg 2008, Q, the Earliest Gospel (Westminster John Knox Press ISBN 978-1-61164058-8), s. 58.
 54. ^ Theological Dictionary of the New Testament, Kittel & Friedrich eds., abridged in one volume by Geoffrey W. Bromiley (Eerdmans, Grand Rapids, Mich; 1985), pp. 746–50, gives use of ὸφείλω opheilo (to owe, be under obligation), ὸφειλή opheile (debt, obligation) and two other word forms used in the New Testament and outside the New Testament, including use in Judaism.
 55. ^ Deane, Anthony C. (1926). "VI. Forgiveness". Our Father: A Study of the Lord's Prayer. ABCOG. Archivované od pôvodné 3. decembra 2011. Získané 27. apríla 2018.
 56. ^ France, R. T. (1985). The Gospel According to Matthew: An Introduction and Commentary. Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 978-0-8028-0063-3.
 57. ^ "Entry for Strong's #3986: πειρασμός". Study Light.
 58. ^ Jung, Carl, "Answer to Job"
 59. ^ Clontz & Clontz 2008, pp. 451–52.
 60. ^ JST Matthew 6:14
 61. ^ Padre Nostro - Settima puntata: 'Non ci indurre in tentazione' at 1:05.
 62. ^ "Pope Francis suggests translation change to the 'Our Father'". Amerika. 8. decembra 2017. Získané 5. júna 2019.
 63. ^ Sandro Magister, 'Pater Noster, No Peace. The Battle Begins Among the Translations' (7 March 2018).
 64. ^ Sherwood, Harriet (December 8, 2017). "Lead us not into mistranslation: pope wants Lord's Prayer changed". The Guardian. Získané 30. apríla 2018.
 65. ^ Hannah Brockhaus, "Holy See confirms changes to Italian liturgical translation of Our Father, Gloria" (Catholic News Agency, 7 June 2019).
 66. ^ Daly, Greg (26 January 2018). "German hierarchy resists temptation to change Our Father translation". Írsky katolík. Získané 7. júna 2019.
 67. ^ Pope Francis approves changes to the Lord's prayer.
 68. ^ "Francis approves revised translation of Italian Missal". international.la-croix.com. 2019-05-31. Získané 2020-07-14.
 69. ^ Innario cristiano (Torino: Claudiana), p. 18
 70. ^ Exodus 12:13
 71. ^ Clontz & Clontz 2008, s. 452.
 72. ^ a b c d Black 2018, s. 228.
 73. ^ a b Taylor 1994, s. 69.
 74. ^ Catechism of the Catholic Church, 2855
 75. ^ Charles Hope Robertson (1858). Gathered lights; illustrating the meaning and structure of the Lord's prayer. p. 214–219.
 76. ^ Robert M. Solomon (2009). The Prayer of Jesus. Armour Publishing Pte Ltd. p. 250. ISBN 978-981-4270-10-6.
 77. ^ William Denton (1864). A Commentary Practical and Exegetical on the Lord's Prayer. Rivingtony. pp. 172–178.
 78. ^ Nicholas Ayo (1993), The Lord's Prayer: A Survey Theological and Literary, Univerzita Notre Dame Press, s. 7, ISBN 978-0-268-01292-2
 79. ^ a b Clontz & Clontz 2008, s. 8.
 80. ^ David E. Aune 2010, The Blackwell Companion to the New Testament (Blackwell ISBN 978-1-4051-0825-6), s. 299.
 81. ^ Kurt Aland and Barbara Aland 1998, The Text of the New Testament (Eerdmans ISBN 0-8028-4098-1), s. 306.
 82. ^ Joseph M. Holden; Norman Geisler (1 August 2013). The Popular Handbook of Archaeology and the Bible: Discoveries That Confirm the Reliability of Scripture. Vydavatelia Harvest House. p. 117. ISBN 978-0-7369-4485-4.
 83. ^ Larry W. Hurtado (2006). The Freer Biblical Manuscripts: Fresh Studies of an American Treasure Trove. Spoločnosť biblických lit. p. 227. ISBN 978-1-58983-208-4.
 84. ^ Michael J. Gorman (1 September 2005). Scripture: An Ecumenical Introduction to the Bible and Its Interpretation. Baker Publishing Group. p. 128. ISBN 978-1-4412-4165-8.
 85. ^ David S. Dockery; David E. Garland (10 December 2004). Seeking the Kingdom: The Sermon on the Mount Made Practical for Today. Vydavatelia Wipf a Stock. p. 80. ISBN 978-1-59752-009-6.
 86. ^ a b Black 2018, s. 227.
 87. ^ Richardson 1953, s. 174.
 88. ^ Matthew R. Crawford; Nicholas J. Zola (11 July 2019). The Gospel of Tatian: Exploring the Nature and Text of the Diatessaron. Nakladateľstvo Bloomsbury. p. 227. ISBN 978-0-567-67989-5.
 89. ^ Alexander Roberts; Sir James Donaldson (1870). Ante-Nicene Christian Library: The Clementine homilies. The Apostolic constitutions (1870). T. and T. Clark. p. 105.
 90. ^ Apostolic Constitutions, 7, 24, 1: PG 1,1016
 91. ^ Catechism of the Catholic Church, 2760
 92. ^ Orationis dominicae versiones praeter authenticam fere centum..., Thomas Lüdeken, Officina Rungiana, 1680.
 93. ^ Augustin Backer, Alois Backer, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus ou notices bibliographiques, roč. 5, 1839, 304f.
 94. ^ Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe fünf hundert Sprachen und Mundarten, 1806–1817, Berlin, Vossische Buchlandlung, 4 volumes. Facsimile edition, Hildesheim-Nueva York, Georg Olms Verlag, 1970.
 95. ^ Clontz, T. E.; Clontz, J. (2008). The Comprehensive New Testament. Cornerstone Publications. ISBN 978-0-9778737-1-5.
 96. ^ a b Clontz & Clontz 2008, s. 451.
 97. ^ Verdediging is geen aanval, s. 121–122
 98. ^ Reuben Bredenhof, Hallowed: Echoes of the Psalms in the Lord’s Prayer (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2019).
 99. ^ Andrew Wommack. A Better Way to Pray. Harrison House Publishers; 21. marca 2007. ISBN 978-1-60683-074-1. Kapitola 4: Náš Otče ....
 100. ^ David H. Stern (1992). Komentár židovského Nového zákona. p. 32. ISBN 978-9653590113.
 101. ^ „Modlitba Pána [hudba] / Hudba Arnolda Stralsa“. trove.nla.gov.au. Austrálska národná knižnica. Získané 7. júna 2018.
 102. ^ Úrad pre autorské práva v Kongresovej knižnici.Otčenáš, Skladateľ: John Serry Sr., 2. septembra 1992, #PAU 1-665-838
 103. ^ "Otčenáš„o Diskotéky (zoznam vydaní).
 104. ^ „Hillsong - je toho viac“. Diskotéky. Získané 2020-01-17.
 105. ^ Zvážte vidličku: História toho, ako varíme a jeme, Včielka Wilsonová, 2012, Penguin Books ISBN 978-0-141-04908-3.
 106. ^ Keith, Badman (2004). The Beach Boys: definitívny denník najväčšej americkej kapely na pódiu i v štúdiu. Bacon, Tony, 1954- (1. vyd.). San Francisco, Kalifornia: Backbeat Books. ISBN 0879308184. OCLC 56611695.
 107. ^ Ihnat, Gwen (30. júna 2015). „Pesnička Yaz dokázala, že elektronický pop môže mať dušu“. A.V. Klubu. Získané 11. marca 2019.

Zdroje

 • Clark, D. Otčenáš. Počiatky a prvé interpretácie (Studia Traditionis Theologiae21) Turnhout: Brepols Publishers, 2016, ISBN 978-2-503-56537-8
 • Albright, W.F. a C. S. Mann. „Matúš.“ Anchor Bible Series. New York: Doubleday & Co., 1971.
 • Augsburger, Myron. Matúš. Waco, Texas: Word Books, 1982.
 • Barclay, William. Matúšovo evanjelium: Zväzok 1, kapitoly 1–10. Edinburgh: Saint Andrew Press, 1975.
 • Beare, Francis Wright. Evanjelium podľa Matúša. Oxford: B. Blackwell, 1981.
 • Black, C. Clifton (2018). Otčenáš. Tlač Westminster John Knox. ISBN 978-1-6116489-3-5.
 • Brown, Raymond E.. Pater Noster ako eschatologická modlitba, článok v Teologické štúdie (1961) zv. 22, s. 175–208: z webovej stránky Marquette University; tiež dotlač v Eseje o Novom zákone (1965)
 • Clontz, T. E.; Clontz, Jerry (2008). Komplexný Nový zákon s kompletným textovým mapovaním variantov a odkazmi na Zvitky od Mŕtveho mora, Philo, Josephus, Knižnica Nag Hammadi, Pseudepigrapha, Apocrypha, Platón, Egyptská kniha mŕtvych, Talmud, Starý zákon, Patristické spisy, Dhammapada, Tacitus, Epic Gilgameša. Základný kameň. ISBN 978-0-9778737-1-5.
 • Filson, Floyd V. Komentár k evanjeliu podľa svätého Matúša. London: A. & C. Black, 1960.
 • Fowler, Harold. Matúšovo evanjelium: Prvý diel. Joplin: College Press, 1968
 • Francúzsko, R.T. Evanjelium podľa Matúša: úvod a komentár. Leicester: Inter-Varsity, 1985.
 • Hendriksen, William. Matúšovo evanjelium. Edinburgh: Transparent dôvery dôvery, 1976
 • Hill, David. Matúšovo evanjelium. Grand Rapids: Eerdmans, 1981
 • „Ľalie v poli.“ Slovník biblických tradícií v anglickej literatúre. David Lyle Jeffrey, hlavný redaktor. Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1992.
 • Lewis, Jack P. Evanjelium podľa Matúša. Austin, Texas: R.B. Sweet, 1976 ..
 • Luz, Ulrich. Matúš 1–7: Komentár. trans. Wilhlem C. Linss. Minneapolis: pevnosť Augsburg, 1989.
 • Morris, Leon. Evanjelium podľa Matúša. Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1992.
 • Richardson, Cyril C., vyd. (1953). „Učenie dvanástich apoštolov, bežne nazývaných didache“. Knižnica kresťanskej klasiky. Zv. 1 Prvokresťanskí otcovia. Philadelphia: The Westminster Press. Získané 21. júla 2020.
 • Taylor, Richard A. (1994). Peshiṭta Daniel. Brill. ISBN 978-9-0041014-8-7.
 • Schweizer, Eduard. Dobrá správa podľa Matúša. Atlanta: John Knox Press, 1975
 • Underhill, Evelyn, Abba. Meditácia o modlitbe Pána (1940); dotlač 2003.

vonkajšie odkazy

Text

modlitba Pána v aramejčine


Komentár


Otčenáš
Predchádza
Blahoslavenstvá
v Kázanie na vrchu
Nový zákon
Diania
Uspel
Vtáčie nebo
v Kázanie na vrchu

Pin
Send
Share
Send